วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การต่อลงดิน และวงจรที่ห้ามต่อลงดิน

การต่อลงดิน และวงจรที่ห้ามต่อลงดิน
    การต่อลงดินมีความสำคัญมาก
    หลักการต่อลงดินและข้อกำหนดตามมาตรฐาน วสท.นั้น   ได้อธิบายไว้โดยละเอียดและมีตารางสรูปการใช้สายกรานด์ สายต่อลงดิน ต่างๆ เช่น อาจจะดูจากขนาดสายตัวนำประธาน , ดูจากขนาดกระแสขนาดเครื่องป้องกันของวงจรนั้นๆ  และข้อเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ถูกต้อง   , แต่ที่สำคัญที่หลายๆคนไม่ทราบคือ ส่วนที่ถูกยกเว้นไม่ให้มีการต่อลงดิน ทั้งนี้อาจจะสังสัยแต่กลับเป็นการระบุไว้เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยนั้นเองส่วนเหตุผลนั้นต้องสอบถามที่ วสท. เองนะครับหลักการและเหตุผลคืออะไรจึงกำหนดมาเช่นนี้


ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย
     การหาขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้ เป็นสายไฟตัวนำประธาน สายป้อน และวงจรย่อยต่างๆ
  
รูปแสดงการออกแบบขนาดสายประธาน สายป้อน
     การคำนวนหาสายประธาน การใช้ตัวประกอบดีมานด์แฟกเตอร์ ตัวลดต่างๆ ที่นำใช้คำนวนหาเพื่อลดขนาดลงตามความเหมาะสมและต้นทุนที่เหมาะสม เพราะสายประธาน สายป้อน มีขนาดใหญ่และค่าใช่จ่ายต้นทุนสูงที่สุด ทั้งยังมีผลต่อขนาด KVA ของหม้อแปลงที่จะต้องซื้อมาติดตั้งด้วย

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
    ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้ไฟฟ้าต่างๆ ต้องมีพื้นที่ว่างที่จะต้องมีไว้เพื่อสำหรับเข้าไปทำงานทั้งการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซมตู้ ซึ่งพื้นที่ที่ว่าจะมีการกำหนดมาตรฐานการมีพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

สามารถไปหาข้อมูลพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า และข้อเงื่อนไขได้ครับที่ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท.ครับ

การต่อทางไฟฟ้า(Electrical Connection) ตามนิยาม วสท.

 การต่อทางไฟฟ้า(Electrical Connection)


  การต่อสายไฟฟ้าการมาตรฐาน วสท.ก็ระบุนิยามและวิธีการในการทำงานไว้ให้สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าได้เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้อง
   โดยให้นิยามว่าต้องใช้อุปกรณืที่เหมาะสมและวิธีการที่เหมาะสม
-ขั้วต่อสาย(Terminals)
-การต่อสาย (Splices)
    การต่อสายทั้ง 2 นิยามได้กำหนดนิยามการทำงานไว้เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ถูกต้อง

การออกแบบวงจร MAIN POWER DIAGRAM

        ตัวอย่าง การออกแบบวงจร MAIN POWER DIAGRAM ที่ต้องอาศัยการคำนวนจากตารางโหลดย่อยมาเป็นตารางโหลดรวม และจึงนำค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้มาหาขนาดมิเตอร์ หรือขนาดหม้อแปลงที่จะขอจากการไฟฟ้าหรือซื้อหม้อแปลงตามขนาดที่ต้องการ  การหาขนาดกระแสโหลดการหาขนาดสายไฟ การคำนวนหา MCB และ CB ย่อย การเลือกขนาดท่อร้อยสายไฟฟ้้า ต่างๆให้ไปหาข้อมูลในมาตรฐาน  วสท. นะครับ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า มีข้อกำหนดต่างๆที่ต้องปฎิบัติและกำหนดต่างๆเป็น มาตรฐานขั้นต้นที่ วิศวกรรมต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างน้อย