วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การออกแบบร่างระบบควบคุม CONCEPT CONTROL DIAGRAM        แบบร่างระบบควบคุม CONCEPT CONTROL DIAGRAM 

   
    จากรูป คือการนำเงื่อนไขการออกแบบมาทำแบบเค้าโครง การควบคุมเพื่อให้เกิดภาพที่สามารถสือสารออกไปได้ เข้าใจง่ายและเห็นเป็นภาพชัดเจนสามารถอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบควบคุมทุกระบบ ที่สามารถมองง่ายๆ และลงรายละเอียดแต่ละส่วน แต่ละอุปกรณ์เพื่อให้เชื่อมการทำงานได้ตามการออกแบบร่างดังกล่าว ร่วมถึงการหาส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ ส่วนสนัยสนุนการทำงานต่างๆ ระดับการทำงาน และทิศทางการสั่งงานได้ดีอีกด้วย ดังนั้นเราควรฝึกที่จะออกแบบร่่างระบบควบคุมตามเงื่อนไขและส่วนประกอบหลักๆที่ควรมี ให้ชำนาญเสียก่อน เมื่อการออกแบบครั้งถัดๆไปเราก็จะสามารถ ประยุกต์ เพิ่มหรือลดส่วนประกอบต่างๆได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วเพราะภาพนั้นๆจะฝังในสมอง และสามารถดึงขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้ ทำให้ออกแบบงานได้อย่างเชี่ยวชาญและตอบข้อคำถามและข้อจำกัดของวงจรที่ออกแบบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
................................................................................................................................
    Of the conditions is to design a layout. The control to achieve an image that can communicate to other them. It is easy to understand and clearly explained. They others understand it. The basic control system design. That can be easily seen. The details of each section. Each device connected to it such as design includes a component , accessories,the level of support functions. And direction of the work, too. Therefore, we should design training to create the conditions and control system components that should be experienced before on the design of subsequent applications, we can easily add or remove components. And because it is embedded in the brain. And can be used to draw up any time. The design work and answer our questions and the limitations of the circuit is designed correctly and quickly.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น